Jak se soudí v tomto státě.

Kategorie: Kauzy

č.j. 19C 425/2014-41

Odpověď na výzvu
(185 EX 160/18-113)

Dne 29.7.2019 jsem obdržela výzvu soudního exekutora, že mám doplnit do 15 dnů své podání ZALOBU PRO ZMATEČNOST A NA OBNOVU ŘÍZENÍ VE VĚCI Č.J.19c 425/2014-41, dor. OS – Ol dne 13.6.2019 tak, aby bylo toto podání datováno. (Exekutor uvedl vadně 13.5.2019).
1. Dne 206.2019 bylo OS-Ol zasláno podané Žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení – nepatřičně – v rozporu – s OSŘ (nyní uvádím 12.6.)
OSŘ – řízení a rozhodnutí o žalobě §235a)
(1) Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů neuvedených v §229 (3), (4), však projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno,….atd.
(2) Pro řízení o žalobě platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li nadále stanoveno něco jiného.
§235 b,(1) – byla-li proti stejnému rozhodnutí podána žaloba na obnovu řízení i pro zmatečnost, spojí soud věci ke společnému řízení.
(3) Bylo-li proti napadenému rozhodnutí podáno též dovolání, soud řízení o žalobě přeruší až do rozhodnutí dovolacího soudu.
Z UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE SE JEDNÁ O ZÁVADNÝ PROCESNÍ POSTUP OS-OL – porušení OSŘ!
Dále odkazuji na § 235c), § 2š5 d), soud projedná věc v mezích, ve kterých se ten, kdo podal žalobu, domáhá povolení obnovy řízení nebo zrušení napadeného rozhodnutí – pro zmatečnost.
MÁ ŽALOBA NA OBNOVU A PRO ZMATEČNOST – DATUJI dne 12.6.2019
BYLO JASNĚ UVEDENO, KTERÉMU SOUDU JE URČENO, KTERÉ VĚCI SE TÝKÁ, atd.
NEMOHU ZA TO, ŽE OS-NEDODRŽUJE ZÁKONEM PŘEDEPSANÝ POSTUP.
SOUDNÍ EXEKUTOR NENÍ ZE ZÁKONA OPRÁVNĚN TYTO ŽALOBY ŘEŠIT – VIZ MNOU UVEDENÉ ZÁKONNÁ PODÁNÍ SPLŇUJÍ VŠECHNY ZÁKONNÉ NÁLEŽITOSTI.

Doplňuji datum sepsání 12.6.2019, nic jiného doplňovat nemám.

Navíc exekuce promlčených nároků, na základě rozsudku pro zmeškání je dle OSŘ § 268 a §269 – NEPŘÍPUSTNÁ.

§ 268 (1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestli-že g)…bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy…
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod…
JINÝM DŮVODEM JSOU DLUHY PROTISTRANY – NEVYPLACENÝ PODÍL dle § 233 a § 234 obchodního zákona, dluh pokuty za nepřevedení bytu – dle z.72/1994 Sb. (od 1.1.1996 do 4.4.2001) 100 Kč na den, prodlení celkem 191 800 Kč, dále nevyplacené přeplatky 20 512, 80 Kč, za roky 2000, 2001, 2002 v roce 2003 a 2004vybraných 25 000 Kč za plastová okna – zálohy, tato však nemám, 1 106 Kč za vodoměry + ost. hrazeno – ze společných prostředků, dále dluh za opravu dřevěných oken, přiznán soudem – NEPROPLACEN a následně v rozporu se zákony –navyšování plateb – za topení o 50% až o 70% – v rozporu s vyhláškami, což se jedná o poškozování spotřebitele. Toto vše jsou mé vzájemné pohledávky.
Jelikož nepatřičně byla žaloba zaslána EXEKUTOROVI – když dle OSŘ – soudní exekutor vůbec není příslušný k projednávání žalob, nemůže tedy ani uvedené podání posuzovat a ani odmítat – neboť mu uvedený úkon nepřísluší.

Řádně podanou žalobu je povinen řešit soud, OSŘ § 235 a).
V pravomoci soudního exekutora není odmítat žaloby určené soudy, žaloba byla určena prvoinstančnímu soudu a ne exekutorovi.

Navíc exekutor je neodpovědný, neboť nepřebíral ani poštu, tu jež byla výslovně určena jemu (stěžovala jsem si na exekutorské komoře). Jedná se tedy o nespolehlivou osobu, proto toto podání zasílám přímo soudu (zašlete na vědomí popřípadě exekutorovi).

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV