Nezákonný úřední postup ekonomicky zcela zlikvidoval živnostníka

Kategorie: Kauzy

Nezákonný úřední postup v případu Miroslava Schötty, Malesická náves 22, Plzeň – 9. Základní údaje za období 22 let. (06. 12. 2019)

V roce 1997 došlo v nočních hodinách ke vloupání do mojí prodejny, ke které jsem měl zákonné užívací právo z privatizace. Neoprávněné vniknutí předem naplánoval majitel objektu Jiří Tetzeli.
Za pomoci najatých lidí, bez soudního rozhodnutí, nechal odvrtat zámek a vystěhovat zboží
a zařízení z prodejny do veřejného prostoru obchodního domu. Při této akci byly odcizeny peníze
za zboží v částce cca 80 tisíc Kč. K zadržování peněz se pachatel sám přiznal, ale neuvedl její výši.
Z kanceláře prodejny se ztratilo 30 tisíc Kč, policií označeno neznámým pachatelem. Na ztrátu zboží a poškození zařízení nebylo vůbec reagováno. Vznikla celková škoda za cca 150 tisíc Kč.
Vyšetřovací a kontrolní orgány policie ve výše uvedeném jednání nenalezly porušení zákona!

Stížnost na postup policie dozorující státní zástupkyně Ivana Růžičková odložila, jako nedůvodnou. O odcizených penězích je v usnesení uvedeno, že tyto byly uloženy do notářské úschovy. Není však uvedené jméno ani sídlo notáře. Ve skutečnosti uložení peněz k notáři nebyla pravda. Pachatel si odcizené peníze nechal k neomezenému užívání a nenesl žádnou odpovědnost za způsobenou škodu. Jedná se o prokazatelný podvod dozorující státní zástupkyně a ochranu trestnému jednání!
Případ projednával v dané době i o.s.z. Pavel Zeman, který potvrdil správnost úředního postupu.
Svým přístupem poskytl ochranu závažné majetkové trestné činnosti, podvodu a zneužití pravomoci dozorující státní zástupkyně. Oba dva postoupili následně do vyšších státních funkcí.
V porušování zákonů pokračoval Pavel Zeman i ve funkci nejvyššího státního zástupce.

Odcizené peníze jsem musel vymáhat prostřednictvím občanskoprávního soudu. Soud vydal platební rozkaz na částku 80.202,20 Kč. Žalovaný podal odpor. Na potvrzení platebního rozkazu proběhlo 20 soudních jednání soudu I. stupně, než soud rozhodl, že žalovaný má odcizené peníze vrátit. Proti tomuto rozsudku jsem musel podat odvolání, protože jednající soudkyně Ivana Žánová přiznala žalovanému náhradu za neexistující škodu, která nebyla ani žalována. Za tímto účelem soudkyně zfalšovala údaje z úřední listiny a zapřela znalecký posudek v soudním spise prokazující podvod žalovaného. V rámci opakovaného odvolání prokazatelný podvod soudkyně I. stupně pravomocně potvrdily soudkyně Krajského soudu v Plzni Jaroslava Pihlíková, Jarmila Růžková
a Taťana Pánková. V rámci opakovaného dovolání Nejvyšší soud na nezákonný úřední postup nereagoval a zapřel existenci znaleckého posudku prokazující podvod žalovaného. Ve věci rozhodovali soudci Nejvyššího soudu Ivana Zlatohlávková, Blanka Moudrá a Václav Duda.
Na nezákonný a protiústavní jednání soudců opakovaně patřičně nereagovaly správy soudů všech stupňů. Za o.s. Jiří Levý, Karel Svoboda, David Protiva, za k.s. Zdeněk Jaroš, Eva Vydrová, Miloslav Sedláček, za v.s. Vladimír Stibořík, za n.s. Iva Brožová, za n.s.s. Josef Baxa, za ú.s. Pavel Rychetský a řada dalších soudců ze všech stupňů, kteří věc průběžně projednávali.
Na porušování základních lidských práv opakovaně nereagoval ani ombudsman.
Toto dokazuje zkorumpovanost a kontrolní nefunkčnost české justice!

Při projednávání žaloby na obnovu řízení soudkyně Hana Jarošová vědomě uvedla nepravdivé údaje a žalobu odmítla, jako nedůvodnou. Odvolací soud toto potvrdil. Rozhodovala Alena Polednová
Dvě žaloby o náhradu škody odmítl pražský soud řádně projednat. Ondřej Růžička, Jan Sváček.
Ústavní soud odmítl projednat ústavní stížnost. Jednal soudce Vladimír Kůrka.
Podal jsem žalobu na ČR pro porušování základních lidských práv, kterou pražský soud odmítl.
Praž. s. Ondřej Růžička, Soňa Burešová, Tomáš Vejnar, Viktor Sedlák, úst. s. Kateřina Šimáčková.
Podal jsem dvě žaloby na celkem 18 soudců. V žalobách je nezákonné, protiústavní a trestné jednání soudců podrobně uvedeno na 44 stranách. Plzeňské soudy odmítly žaloby řádně projednat. Žaloby projednávali soudci: Jiří Buček, Jaroslava Křivánková a soudci odvolacího krajského soudu.
Podal jsem plzeňskému soudu žádost o soudní ochranu. Soudce Miroslav Skala odmítl žádost řádně projednat s odůvodněním, že se jedná o svévolné a bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
Jedná se o porušování základních lidských práv a pohrdání ústavními právy!
Žalovaný vrátil pouze část odcizených peněz až po více než 7-mi letech od krádeže a neuhradil žádnou související škodu. Opakovaný nezákonný úřední postup mně způsobil velkou škodu
a zavinil platební neschopnost platit povinné dávky státu za pojištění. Nedoplatky se vymáhaly exekučně. Z počátku jsem nedoplatky po dohodě s exekutorem splácel. Postupný útlum a vynucené ukončení živnostenské činnosti zavinil finanční nedostatek. Např. pro částku cca 37 tisíc Kč vůči VZP nařídily plzeňské soudy k exekuci můj zděděný rodinný dům. Exekuci nařídil místopředseda o.s. Karel Svoboda. Vynuceným prodejem mně vznikla škoda přes 4,5 mil. Kč.
Po dosažení důchodového věku mám exekuci i na část starobního důchodu.

Moje platební neschopnost v obchodní firmě se následně přenesla i do výrobní firmy Barma, ve které jsem jednatelem, která vyráběla čistící prostředky. Exekuce byla vyhlášena pro dlužnou částku 53.105,- Kč vůči VZP + exekuční náklady. Exekutor Vendula Flajšhansová vydala dražební vyhlášku na nemovitost firmy Barma, pro právně neexistující dluh. Dlužná částka byla zaplacena několik měsíců před vydáním dražební vyhlášky. Nezaplaceny zůstaly pouze exekuční náklady, které byly požadovány v rozporu s Exekučním řádem § 88. Na požadované exekuční náklady odmítl exekuční úřad i přes moji opakovanou výzvu zaslat ze zákona povinný příkaz k úhradě nákladů. Exekuci jsem zabránil tím, že jsem byl donucen zaplatit exekuční náklady v částce 19.817,- Kč bez vystaveného příkazu k úhradě exekučních nákladů. Po zaplacení požadované částky mně exekutorský úřad předal příkaz k úhradě nákladů na částku 2.152,45 Kč. Rozdíl mezi skutečně zaplacenou částkou a příkazem k úhradě nákladů v částce 17.664,55 Kč je nezákonný prospěch exekutora. Jedná se o pokračování zcela nezpochybnitelného podvodu exekutora.
Na podvodu spolupracovala i soudní znalkyně Alena Němcová, která bez příslušné prohlídky nemovitost účelově značně podhodnotila na částku cca 1,2 mil. Kč. Dodatečný odhad vypracovaný z podnětu policie je v částce 2,7 mil. Kč. Ani druhý odhad neuvádí výši skutečně možné škody.

Dražil se pozemek o velikosti 2.026 m2, zastavěná plocha 1.035 m2, obestavěný prostor 6.180 m3.
Součástí dražby byly suroviny, obaly a technologie pro výrobu – míchačky a plničky. Vysokozdvižný vozík cca 150 tisíc Kč. Movité věci nebyly uvedeny ani vyčíslena jejich hodnota.
V sousedství firmy Barma mám zahradu cca 1.000 m2 přístupnou pouze přes pozemek firmy.
Cena dražených nemovitostí byla určena na 1,2 mil Kč. Nejnižší podání 800 tisíc Kč.
V Malesicích – Plzeň 9 se pozemky prodávají za více než 2.000,-Kč/m2.
Jenom na pozemcích hrozila škoda přes 6 mil. Kč.

Policejní vyšetřovatel měst. řed. v Plzni Jaroslav Trojan podané trestní oznámení odložil vyrozuměním, nikoliv v souladu s trestním řádem § 159 usnesením s možností podat stížnost. Vedení a kontrolní orgány policie všech stupňů odmítly patřičně reagovat na zcela zjevný nezákonný úřední postup a umožnily tak pachatelům v závažné trestné činnosti pokračovat.
Na nezákonný úřední postup nereagovali opakovaně dozorující státní zástupci z o.s.z. Pavel Tolar, Antonie Zelená, za k.s.z Augustin Hrbotický, Anna Maříková, Pavlína Kropáčková, za vsz Heny Macháčková, Lenka Bradáčová, za n.s.z. Jiří Hajda a Pavel Zeman.

Pro zdůraznění nezákonného úředního postupu jsem v dopise ze dne 23. 08. 2019 na KSZ V Plzni uvedl: Státní zastupitelství ČR ovládá zločinná tlupa prolhaných, zkorumpovaných zbabělých morálních zmetků, kteří mají strach zajistit dodržování zákonů i základních lidských práv. Oproti tomu nemají strach porušovat zákony, aktivně spolupracovat s pachateli trestných činů, vědomě pomáhat v okrádání občanů a v jejich psychickém terorizování prokazatelně zločinným českým právním systémem. Na uvedené vyjádření nereagovalo KSZ Plzni ani VSZ v Praze.
Podvod exekutora ochránila vědomě Exekutorská komora a min. spravedlnosti i znalce.

Závěr: celý život pracuji a za můj požadavek na dodržování základních lidských práv – ochranu majetku, jsem skončil nezaviněně exekucí majetku i části starobního důchodu.
Můj případ je důkazem, co v praxi znamená – Česká republika je „právní stát“.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV