Příběh pisatelky JARKY = Nad státním zastupitelstvím není žádný dohledový orgán, a tak se obyčejný občan těžko domůže svých práv a nemůže ani očekávat spravedlivý proces.

Kategorie: Kauzy

Lidský věk se sice prodlužuje, ale neprodlužuje se kvalita života starých lidí. Vysokým tempem se zvyšuje počet lidí ve vysokém věku, jejichž duševní schopnosti jsou značně omezené. Se změnou společenského systému (po roce 1989) se otevřely nové možnosti vyžadující více finančních prostředků. Roste zadluženost a objevují se nové způsoby, jak lehce přijít k majetku. Jedním
ze způsobů, je využití právě duševních nezpůsobilostí starých lidí. O závažnosti tohoto problému
ve společnosti svědčí mimo jiné slova člena Rady pro lidská práva Mgr.et Mgr. Tomáše Němečka, který říká, že se rok snažil upozorňovat na témata jako okrádání pacientů s pokročilou duševní nemocí.
Následující příběh se stal na Plzeňsku. Paní Marie měla psychické problémy téměř celý život. Ve stáří se k těmto problémům přidala i demence. Z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu byla mnohokrát hospitalizována a její ošetřující lékařkou byla dokonce vypsána žádost o umístění
do domova se zvláštním režimem. V této době převedl její syn Josef z účtu matky na účet své manželky Boženy, částku cca 250000 Kč. K tomuto výběru se původně přiznal s tím, že dluh srovná, mluvil o své neomluvitelné chybě, ale později si najal právníka, bývalého státního zástupce Frantu
a odmítl peníze vrátit. Všechny podezřelé, nepřiměřeně vysoké výběry z účtu matky, objevila dcera paní Marie. Pokoušela se s Josefem dohodnout, ale bezvýsledně. Proto na něj podala trestní oznámení. Z důvodu stanovení opatrovnictví byl již dříve vypracován psychiatrický znalecký posudek k zdravotnímu stavu paní Marie od znalkyně Šárky., posudek č. 1. a ten byl také součástí soudního jednání o omezení její svéprávnosti. Přestože měla policie v době podání trestního oznámení k dispozici tento znalecký posudek(1) Šárky a posléze si vyžádala jeho obhajobu u soudu, nechala si vypracovat od stejné, dnes již bývalé soudní znalkyně Šárky(zaměstnankyně Psychiatrické nemocnice na Plzeňsku) pro své šetření posudek nový č. 2. Kupodivu se tento posudek od původního lišil. Já jsem až dodatečně zjistila, že si Policie tento protokol od soudu sama vyžádala, a přesto, že v něm byly zodpovězeny otázky rozhodné pro dané trestní řízení, nechala si záhy poté vypracovat posudek nový(2) od této znalkyně Šárky. Policie trestní oznámení několikrát odložila, přičemž pokaždé uvedla jiný důvod. Jedním z nich byl i nový znalecký posudek (2) od znalkyně Šárky zpracovaný pro účely trestního podání. Oznamovatelka proto postupně dodala další dva posudky od znalce Zdenka a Dory se shodnými závěry (zvláště znalec Zdenek je velmi renomovaný MUDr.,Doc. CSc. odborník uznávaný širokou veřejností v celé ČR). Oznamovatelka opakovaně upozorňovala na nesrovnalosti v křivých výpovědích lékařek z Psychiatrické nemocnice, lékařky Karly a ambulantní lékařky Hany. Žádný z předložených důkazů nebyl pro policii dostatečně závažný k zahájení trestního řízení. Po podání žádosti o výkonu dohledu nad postupem policejního orgánu bylo oznamovatelce téměř po třech letech sděleno, že orgány činné v trestním řízení nemají za úkol ochranu subjektivních práv jednotlivce.
Krajskému soudu byla doručena stížnost na pochybení, dnes již bývalé soudní znalkyně Šárky,
při zpracování znaleckého posudku. Před nedávnou dobou přišlo od Krajského soudu vyrozumění, že bylo se znalkyní zahájeno přestupkové řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti řádnému výkonu znalecké činnosti.
Policie nerespektovala rozhodnutí okresního soudu v souvislosti se znaleckým posudkem (1) této znalkyně Šárky, těžko tedy odhadnout její stanovisko k vyrozumění Krajského soudu.
V souvislosti s tímto příběhem se nabízejí otázky. Co vedlo bývalou soudní znalkyni Šárku k tomu, že zpracovala na stejnou osobu dva rozdílné znalecké posudky? Co vedlo policii ČR k tomu, že přihlédla pouze k posudku (2) znalkyně Šárky, který si nechala sama dodatečně zpracovat pro účely policejního šetření a jehož závěry jsou zcela odlišné od ostatních posudků uznávaných soudních znalců?
A především. Proč policie hned na počátku neodkázala oznamovatelku rovnou na občanskoprávní řízení? Nad státním zastupitelstvím není žádný dohledový orgán, a tak se obyčejný občan těžko domůže svých práv a nemůže ani očekávat spravedlivý proces.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV