Trestní kauza

Kategorie: Kauzy

Trestní kauza – Alena Vitásková

Hlavní účastníci: vyšetřovatel policista plk. Pavel Pinka – obvinil, státní zástupce Radek Mezlík – obžaloval, NSZ Pavel Zeman – podal dovolání ke zprošťujícímu rozsudku Vrchního soudu Olomouc. Výsledek – po sedmi létech neskutečné tortury, pošlapání veškerých lidských práv, cti – jsem byla definitivně zproštěna obžaloby Krajským soudem Brno dne 13. 11. 2019.

Celá kauza je spojována s mým nástupem na pozici předsedkyně Energetického regulačního úřadu v srpnu 2011. Již v listopadu jsem obdržela informaci, že se mě chtějí určité struktury, (nyní je nazývám zločinecký syndikát) zbavit a že na mě něco hledají, anebo „vyrobí“. Bylo mi doporučeno, ať z funkce odstoupím, dokud nemám „pocákané“ jméno. Byla jsem si naprosto jista, že nemají co najít. To, že by se dalo „něco“ vyrobit, tak s tím jsem neměla žádnou zkušenost a navíc jsem nevěřila, že by to v naší zemi vůbec šlo. Věřila jsem v právní stát a nevěřila jsem tomu, že se dá „něco vyrobit“. O pár měsíců později jsem dostala zprávu, že již něco vyrobili a že to bude „pěkně mastné“. Toliko úvod, jak se dá v demokratickém státě, České republice, objednat likvidace člověka, který zločineckému syndikátu vadí. Nejen premiér Babiš má pravdu, když opakovaně sdělil, že se dá trestnístíhání u nás objednat. Já se s jeho názorem ztotožňuji. V březnu 2013 jsem byla obviněna a později obžalována a souzena v kauze solárních elektráren, kterým se všeobecně říkalo Zemkovy, nebo chomutovské elektrárny. Obě totiž dostaly licence 31. 12. 2010, nějaké dvě hodiny před půlnocí. To byli na ERÚ, které v té době řídil předseda Josef Fiřt, pracanti. Pracovat na Silvestra téměř do půlnoci…. Na ERÚ jsem nastoupila po více než půl roce, kdy licence můj předchůdce Josef Fiřt nechal vydat. Bylo prokázáno, že v té době Fiřt zasahoval do prvoinstančního řízení při vydávání licencí, přestože, jako druhoinstanční orgán, nemohl ze zákona do rozhodování zasahovat. To ale státnímu zástupci Radku Mezlíkovi nevadilo, pan Josef Fiřt byl v mé kauze jako svědek obžaloby. Mé obvinění stálo na tom, že jsem zasahovala do rozhodování prvního stupně – ředitelky odboru licencí, která zastavila ve správním řízení obnovu řízení. Přestože to nebyla pravda a nebyl na to jediný důkaz. Naopak byl důkaz, že jsem ve správním řízení, jako druhoinstanční orgán, nařídila přezkum jejího rozhodnutí. Dne 22. února 2016 jsem byla Krajským soudem Brno soudním senátem soudcem Alešem Novotným, s přísedícími Eliškou Vránovou a dalšími nepravomocně odsouzena nepodmíněně na 8,5 let vězení s ostrahou. Při vynesení rozsudku sice soudce sdělil, že nejsou důkazy, ale že si myslí…. Státní zástupce Radek Mezlík, stejně jako já jsme se odvolali k Vrchnímu soudu v Olomouci. SZ Radek Mezlík chtěl navýšit trest o pokutu 2,5 miliónu korun a já jsem pochopitelně požadovala zproštění, protože jsem se žádného trestného činu nedopustila. Státní zástupce Mezlík předkládal soudu zmanipulované, nepravdivé, polopravdivé důkazy, vč. znaleckých posudků, které, jak se ukázalo, tak znaleckými posudky vůbec nebyly. To, že mohly uvést soudní senát Aleše Novotného v omyl, bylo sděleno jiným soudem. SZ Mezlík byl o mém odsouzení a výši trestu přesvědčen již v době, kdy bylo zahájeno hlavní líčení a dokazování před soudem. Hlavní líčení bylo zahájeno v červnu 2014 a o měsíc později se chválil na dovolené, kolik let vězení dostanu. Dokazování trvalo dva roky a mě nebyl připuštěn jediný svědek. Soudní senát Aleše Novotného byl vybrán v rozporu s Ústavou, byl vybrán mimo rozvrh práce, což se potvrdilo. Byly porušeny moje ústavní práva, Listina práva a svobod. O tom, že mě bude soudit nějaký Aleš Novotný, jsem se dověděla v době, kdy jsem byla obviněna tj. několik let předem. Informaci jsem považovala za zcestnou, protože jsem byla přesvědčena, že státní zástupce musí obvinění hodit policistovi Pavlu Pinkovi na hlavu, a ne mě obžalovat. Vrchní soud v Olomouci mě dne 17. ledna 2018 zprostil obžaloby s tím, že nejsou důkazy pro spáchání trestního činu. V kauze bylo obžalováno asi 8 osob, jedna osoba v průběhu hlavních líčení zemřela. Nás (Vitáskovou a Schneiderovou-ředitelku odboru licencí, která o dva roky později r. 2012 zastavila obnovu řízení) státní zástupce Mezlík přihodil, aby to bylo pro občany zajímavé, ke skupině, která obdržela licence v prosinci 2010. Nutno doplnit, že bývalé vedení ERÚ Josef Fiřt, Blahoslav Němeček, Antonín Panák, Rostislav Krejcar a další
4 (kteří v době vydání licencí u toho byli) u soudu vystupovali jako úctyhodní svědci mého „zvlášť závažného zločinu“. Tomu se podivil i Nejvyšší soud, jehož citaci níže uvádím. Státní zástupce Radek Mezlík bez povšimnutí přešel zasahování předsedy Fiřta do prvoinstančního řízení při vydání licencí a následný laxní přístup k nápravě. Já jsem za vykonstruované zasahování do správního řízení na prvním stupni dostala 8,5 let nepravomocně. S mým zprošťujícím rozsudkem nebyl spokojen Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který se dovolal k Nejvyššímu soudu a žádal alespoň podmíněný trest za to, že jsem do prvoinstančního řízení nezasáhla a nechala ředitelku odboru – úředně oprávněnou osobu rozhodnutí vydat. Aby podpořil svůj názor, tak se dopustil manipulace s důkazy a předložil Nejvyššímu soudu dokonce nepravdivý důkaz. V této souvislosti jsem podala na NSZ Pavla Zemana trestní oznámení, za manipulaci s důkazy, předložení nepravdivého důkazů Nejvyššímu soudu. Protiřečení státních zástupců:  SZ Radek Mezlík, mě obžaloval, že jsem zasahovala do prvoinstančního rozhodování (to celé vykonstruoval). Když se nepodařilo prokázat a byla jsem zproštěna, tak  NSZ Pavel Zeman požadoval alespoň podmíněný trest, že jsem do prvoinstančního řízení nezasáhla. Za to, že jsem nezasáhla, tak aby skutek byl přehodnocen jako nedbalostní trestní čin. Ať posoudí občané, jaká štvanice na mě byla činěna ze strany státních zástupců. Ať občané posoudí, komu tito státní zástupci slouží. Veřejnému zájmu a státu určitě NE! Musím vysoce ocenit Nejvyšší soud, který se nedal NSZ Pavlem Zemanem obelstít. Je pravda, že sice dne 11. prosince 2018 vyhověl dovolání Pavla Zemana a věc vrátil k prvoinstančnímu soudu k novému projednání a zpřesnění zprošťujícího rozsudku, jelikož dle názoru Nejvyššího soudu, jsem měla být zproštěna podle jiného paragrafu, protože to, za co jsem byla souzena, nebylo trestním činem. Nejvyšší soud dále vysvětlit, že jako druhoinstanční orgán (v souladu s Energetickým zákonem, trestním řádem, správním řádem atd.) jsem nemohla do prvoinstančního rozhodování zasáhnout, tak jak se domníval NSZ Pavel Zeman. Nejvyšší soud rovněž ve svém Usnesení 3Tdo990/2018-I.-467 uvedl, cituji: „Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, jako byla věnována osobám, majícím v časovém odstupu řádu roků zpětně posuzovat korektnost tehdejších rozhodnutí při ne zcela vyhraněných náhledech na právní stav věci.“ Věc se vrátila ke Krajskému soudu v Brně pochopitelně ke stejnému senátu soudce Aleše Novotného. Dne 12. – 13. listopadu 2019 bylo nařízeno hlavní líčení. Nebyla jsem si jista, jak dopadne. V průběhu těch mnoha let jsem podala na soudce Aleše Novotného trestní oznámení a žalobu na ochranu osobnosti. Počítala jsem, že se sám vyloučí pro podjatost a soud se protáhne o další neskutečná léta. Neudělal to a hlavní líčení bylo 12. listopadu 2019 zahájeno. Státní zástupce Radek Mezlík v kontextu usnesení Nejvyššího soudu požádal soud o mé zproštění právě proto, že to, za co jsem byla obžalována a souzena, nebylo trestním činem. Druhý den 13. listopadu 2019 byl vynesen rozsudek a soudní senát Aleše Novotnému mě zprostil obžaloby. Státní zástupce Radek Mezlík se na místě vzdal práva odvolání. Proti tomuto verdiktu již není možný žádný opravný či jiný prostředek. Byla jsem po sedmi letech definitivně zproštěna. Je pouze moji domněnkou, že soudce Aleš Novotný již měl dost manipulací s důkazy, kterých se Radek Mezlík prokazatelně dopouštěl před soudním senátem. SZ Radek Mezlík trval na potvrzení trestu, který byl Michaele Schneiderové v dovolání Nejvyšším soudem zrušen. Byla původně odsouzena na sedm let a byla osm měsíců v nejtěžší věznici s ostrahou ve výkonu trestu, když ji Nejvyšší soud vysvobodil a věc doputovala znovu k posouzení Krajskému soudu Brno soudci Aleši Novotnému. Musím po tom všem ocenit, že soudce Aleš Novotný, Michaelu Schneiderovou zprostil obžaloby a nepravdivá tvrzení státního zástupce Radka Mezlíka si tentokrát vyhodnotil sám a nepřijal je. Sedm let jsem byla vláčena médií jako zločinec, což se podepsalo na mé rodině, zdraví, v osobní rovině. Byla mi zničena pracovní kariéra, kterou jsem budovala více než čtyřicet pět let, byla jsem připravena o možnou práci pro zahraniční firmu, bylo mi zničeno, společenské postavení, prestiž, přátelé, byla pošlapána moje čest a to nenapravitelně, byly pošlapány mé lidské práva, radost ze života. Státní zástupce Radek Mezlík, policista Pavel Pinka, NSZ Pavel Zeman byli a jsou buďto zcela neznalí zákonů, anebo jsou součástí zločineckého syndikátu a likvidovali nejen mě ve vykonstruované kauze na zakázku. Vadila jsem tunelářům veřejných financí. Ať je varianta jakákoliv, tak musí být minimálně zbaveni taláru, pokud žijeme v právním státě.

Ing. Alena Vitásková v. r.
Hlučín, dne 23. 11. 2019

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV